White willow bark

Botanical Name: Salix alba

White willow bark